Kariera

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre


Kariera d.o.o. Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) prireja nagradno igro v reklamne namene na dogodku »dnevi računovodij« z znanimi dobitki (v nadaljevanju nagradna igra).

Namen nagradnih iger
Namen nagradnih iger je promocija podjetja Kariera d.o.o., vpis v bazo Kariera d.o.o. in povečanje obiska www.kariera.si ter Facebook profila Kariera d.o.o.

Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka dne 20.4.2017

Sodelovanje v nagradnih igrah
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradna igra, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Pravila nagradna igra so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre, Kariera d.o.o. Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Seznam nagrajencev hrani podjetje Kariera d.o.o. Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana

Nagrajenci nagradna igra dovoljujejo vpis v bazo organizatorja.

Kariera d.o.o.kot upravljavec vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). 

Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradna igra in da so prisotni na samem žrebu oz. pri podelitvi nagrade. V kolikor izžrebani ni prisoten na žrebu in  pri podelitvi, se žreba naprej, vse dokler se ne izžreba nagrajenec, ki je prisoten.

Nagrajenec mora za prevzem nagrade sporočiti davčno številko.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • • nagrajenec ne posreduje zahtevanih podatkov (imena, priimka, naslova, datum rojstva ter davčne številke). 


Nagrade
Prva nagrada je bon v vrednosti 150€ (turistične agencije sonček). Druga nagrada je tablični računalnik v vrednosti do 150€.

Denarno izplačilo nagrad, prenos ali menjava nagrade ni mogoča.

Odgovornosti organizatorja
Kariera d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • • (Ne)delovanje praktične nagrade.
  • • (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.
  • • Nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.
  • • Vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

Sodelujoči v nagradni igri je dolžan plačati akontacijo dohodnine kot to določa Zakon o dohodnini. Akontacija dohodnine v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. člena Zakona o davčnem postopku znaša 25% od vrednosti nagrade.

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov info@kariera.si. Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.

Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na www.kariera.si

Pravila nagradnih iger so dostopna na straneh www.kariera.si ali, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na pro@kariera.si

Zadnja sprememba: 12.4.2017